Introducció
Les Deus Aventura S.l. s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, del 26 d’octubre del 2016.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://lesdeusaventura.com/, excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:
1. Manca de conformitat amb Reial Decret 1112/2018

 1. En algunes pàgines els vídeos amb audio sincronitzat, no permeten visualitzar els subtítols [requisit número 7.1.1. de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Reproducció del subtitulat].
 2. En algunes pàgines els vídeos amb audio sincronitzat, no proporcionen un mecanisme per seleccionar l’audiodescripció i reproduir-la pel canal d’audio predeterminat [requisit número 7.2.1. de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Reproducció de l’audiodescripció].
 3. En algunes pàgines els vídeos no proporcionen un control d’usuari per activar el subtitulat i l’audiodescripció al mateix nivell d’interacció que els controls dels mitjans principals [requisit número 7.3. de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Controls d’usuari per a subtítols i audiodescripció].
 4. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Contingut no textual]
 5. En algunes pàgines no es proporcionen subtítols per al contingut d’audio gravat dins de contingut multimedia sincronitzat [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Subtítols (gravats)]
 6. En algunes pàgines no es proporciona una alternativa per als mitjans tempsdependents o una audiodescripció pel contingut de vídeo [requisit número 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Audiodescripció o mitjà alternatiu (gravat)]
 7. En algunes pàgines no es proporciona una audiodescripció pel contingut de vídeo gravat dins del contingut multimedia sincronitzat [requisit número 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Audiodescripció (gravada)]
 8. En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2021-03 d’informació i relacions]
 9. En algunes pàgines no està clar el propòsit de cada camp d’entrada que recull informació sobre l’usuari [requisit número 9.1.3.5 de la UNE-EN 301549:2021-03 Identificació del propòsit de l’entrada]
 10. En algunes pàgines la presentació visual de text i imatges de text té una relació de contrast que podria no arribar a 4, 5:1. [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 contrast (mínim)]
 11. En algunes pàgines el text no s’utilitza per transmetre informació en lloc d’imatges de text [requisit número 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 imatges de text]
 12. En algunes pàgines alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Teclat]
 13. En algunes pàgines no hi ha el mecanisme per ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines [requisit número 9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 evitar blocs]
 14. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 propòsit dels enllaços]
 15. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisit número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Focus visible]
 16. De manera puntual algunes etiquetes que acompanyen els controls no tenen el mateix nom [requisit número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 inclusió de l’etiqueta al nom]
 17. De manera puntual podria existir algun error d’entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l’usuari el suggeriment per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Suggeriment davant d’errors]
 18. En algunes pàgines, en els continguts implementats mitjançant l’ús de llenguatges de marca, els elements no tenen les etiquetes d’obertura i tancament completes, no estan niats d’acord amb les seves especificacions o contenen atributs duplicats o ID que no són únics [requisit número 9.4.1.1. de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Processament]
 19. En algunes pàgines els components d’interfície d’usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Nom , funció, valor]
 20. En algunes pàgines els missatges d’estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 missatges d’estat]

2. Càrrega desproporcionada

 1. No aplica.

3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 1. Poden existir arxius d’ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.
 2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per Les Deus Aventura S.l. o que no estiguin sota el seu control, com per exemple, fitxers ofimàtics.
 3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat
Aquesta declaració va ser preparada el dia 06/03/2023.
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa Everycode S.L. el dia 27/02/2023.
Última revisió de la declaració: 06/03/2023

Observacions i dades de contacte
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats per accedir al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través.

Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

 • Correu electrònic: lluis@lesdeusaventura.cat
 • Telèfon: 696965684.

Acord a l’article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:
• Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
• Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
• Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
• Continguts exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.
Les sol·licituds d’informació accessible i les queixes es poden presentar a través de correu electrònic: lluis@lesdeusaventura.cat.
Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per Les Deus Aventura S.l..

Procediment de reclamació
Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.
La reclamació pot ser presentada a través de telèfon de contacte: 696965684 de Les Deus Aventura S.l.
Les reclamacions seran rebudes i tractades per Les Deus Aventura S.l..